Privacy Policy

Fysio- en Manueeltherapie Praktijk Thea Jorna hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysio- en Manueeltherapie Praktijk Thea Jorna houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel daarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt zich tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Fysio- en Manueeltherapie Praktijk Thea Jorna zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Patiënten of cliënten

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Fysio- en Manueeltherapie Praktijk Thea Jorna verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst (link naar overeenkomst)

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysio- en Manueeltherapie Praktijk Thea Jorna de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Gezondheidsgegevens;
 • Verzekeringsgegevens;
 • BSN;
 • ID of paspoortnummer;

Uw persoonsgegevens worden door Fysio- en Manueeltherapie Praktijk Thea Jorna opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van digitale dossiervorming (EPD) en de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van de uitvraag van pattiënttevredenheidsonderzoeken;
 • Het verwerken van declaratie of banktransacties;

Fysio- en Manueeltherapie Praktijk Thea Jorna geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkerovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maakt Fysio- en Manueeltherapie Praktijk Thea Jorna hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal Fysio- en Manueeltherapie Praktijk Thea Jorna de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dient Fysio- en Manueeltherapie Praktijk Thea Jorna medewerking te verlenen en is verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan Fysio- en Manueeltherapie Praktijk Thea Jorna met derden persoonsgegevens delen indien u hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Fysio- en Manueeltherapie Praktijk Thea Jorna verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Fysio- en Manueeltherapie Praktijk Thea Jorna verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Fysio- en Manueeltherapie Praktijk Thea Jorna bewaart niet langer als noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Fysio- en Manueeltherapie Praktijk Thea Jorna heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo heeft Fysio- en Manueeltherapie Praktijk Thea Jorna bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens van u Fysio- en Manueeltherapie Praktijk Thea Jorna kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • Fysio- en Manueeltherapie Praktijk Thea Jorna hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op alle systemen;
 • Fysio- en Manueeltherapie Praktijk Thea Jorna pseudonimiseert en zorgt voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Fysio- en Manueeltherapie Praktijk Thea Jorna heeft een verwerkerovereenkomst met de partij welke de back-ups maakt van persoonsgegevens om deze te herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Fysio- en Manueeltherapie Praktijk Thea Jorna test en evalueert regelmatig de maatregelen

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke Fysio- en Manueeltherapie Praktijk Thea Jorna van u heeft ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Fysio- en Manueeltherapie Praktijk Thea Jorna. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door Fysio- en Manueeltherapie Praktijk Thea Jorna te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Fysio- en Manueeltherapie Praktijk Thea Jorna kan u vragen om u te legitimeren voordat er gehoor wordt gegeven aan voornoemde zaken. Mag Fysio- en Manueeltherapie Praktijk Thea Jorna uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegevens toestemming hiertoe, dan heeft u het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact op te nemen met Fysio- en Manueeltherapie Praktijk Thea Jorna. Komen we er samen dan niet uit dan vinden we dat natuurlijk heel vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van mijn privacy Statement nog vragen heeft neem dan contact met mij op via de mail of telefoon.