Algemene voorwaarden

  1. De Algemene voorwaarden maken deel uit van alle behandelovereenkomsten gesloten tussen Fysio- Manueeltherapeut Thea Jorna en haar patiënten.
  2. Patiënten die geen of geen volledige aanspraak (meer) kunnen maken op vergoeding uit hun verzekering, ontvangen een factuur van de uitgevoerde behandelingen. Deze gefactureerde behandelingen dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur door de patiënt te worden betaald.
  3. Vragen c.q. reclamaties betreffende de in rekening gebrachte tarieven, dan wel klachten betreffende de verrichte behandeling(en), dient de patiënt binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk tot Fysio- Manueeltherapeut Thea Jorna te richten. De betalingsverplichting van de patiënt wordt daardoor niet opgeschort, ook niet, wanneer de patiënt een klacht indient bij het KNGF of andere instantie.
  4. Indien de patiënt in verzuim verkeert, is Fysio- Manueeltherapeut Thea Jorna gerechtigd verdere behandeling op te schorten, of wel deze slechts te verrichten tegen contante betaling.
  5. Indien de patiënt in verzuim verkeert, is Fysio- Manueeltherapeut Thea Jorna tevens gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden hiermee te belasten. Alle met de incasso gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten) komen voor rekening van de patiënt.
  6. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling door de patiënt te worden afgezegd. In geval van niet op tijd of niet geannuleerde afspraken zijn voor rekening van de patiënt. De kosten voor een niet nagekomen afspraak kunt u terugvinden op de website onder de pagina vergoedingen.
  7. Fysio- Manueeltherapeut Thea Jorna is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van de in de praktijk of binnen directe omgeving van de praktijk bevindende eigendommen/bezittingen van patiënten.
  8. Schade door patiënten toegebracht aan de inventaris van Fysio- Manueeltherapeut Thea Jorna kan verhaalbaar zijn op grond van wettelijke aansprakelijkheid.
  9. Fysio- Manueeltherapeut Thea Jorna is aangesloten bij de landelijke klachtenregeling van het KNGF, https://www.defysiotherapeut.com/de-fysiotherapeut/kwaliteit